Mk 1, 14-20

JESUS MESIAS BEZALA AGERTU (1,14–8,26)
Jesusek nagusitasunez predikatu eta sendatu (1,14-45)
Jesus berri ona hots egiten hasi
14 Joan Bataiatzailea kartzelan sartu eta gero, Jesus Galileara etorri zen eta Jainkoaren berri ona hots egiten zuen.
1,14 Joan kartzelan Mt 4,12+. // Jainkoaren berri ona 1,1+; Erm 1,1; 15,16; 2 Ko 11,7.
15 Honela zioen: «Betea da garaia, eta gainean duzue Jainkoaren erregetza. Bihozberri zaitezte eta sinetsi berri ona».
1,15 Betea da garaia Dn 12,4-9; 1 Ko 10,11; Ga 4,4; Ef 1,10; Heb 1,2. // Jainkoaren erregetza 4,11.26.30; 9,1.47; 10,14-15.23-25; 12,34; 14,25; 15,43; Mt 3,2+; Lk 4,43+. // Bihozberritzeko deia Mt 4,17+.
Jesusek lehen ikasleei dei
16 Jesusek, Galileako aintzira-bazterrean
1,16 aintzira-bazterrean: H.h., itsasbazterrean; ik. Mt 4,13 oh.
zehar zihoala, Simon eta honen anaia Andres ikusi zituen sareak uretara botatzen, arrantzaleak baitziren. 17 Jesusek esan zien: «Zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet».
1,17 Jesusi jarraitzea 2,14; 8,34; 10,21.28; Mt 4,19+.
18 Haiek, besterik gabe, sareak utzi eta jarraitu egin zioten.
19 Aurreraxeago, Santiago eta Joan anaiak, Zebedeoren semeak, ikusi zituen; sare-konponketan ari ziren beren ontzian. 20 Ikusi bezain laster, dei egin zien. Haiek, beren aita Zebedeo eta mutilak ontzian utzirik, Jesusen ondoren abiatu ziren.